Nyheder

Dialog #6. Kliniske retningslinjer - benefits and harms
28-sept 2023 kl 9.15-9.45
Se deltagere og link herunder

Velkommen

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode er et tværfagligt videnskabeligt selskab der skaber rammer for debat inden for det medicinsk-videnskabsteoretiske fagområde (medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori og forskningsmetodologi) i Danmark.

Som stemmeberettigede (ordinære) medlemmer kan optages læger og andre personer, der i kraft af deres uddannelse, publikationer eller andre aktiviteter har vist interesse for selskabets fagområde.

Selskabet har ca. 70 medlemmer og det årlige kontingent er 300 kr. Studerende betaler 150 kr. pr. år.

Ønsker du at blive medlem? Det er lægeforeningen der administrerer kontingentbetalingen. Hvis du er læge kan du melde dig ind her: www.laeger.dk, gå ind på MinSide og slå op under speciallægeselskaber. Hvis du ikke er læge skal du gøre det her 

Andre henvendelser til selskabet rettes til formanden. 

 

Bibliotek for Læger er verdens ældste endnu aktive lægefaglige tidsskrift, men det udkommer kun 4 gange om året og fungerer i dag som Lægeforeningens kvartalsskrift for sundhedens historie, kultur og etik, og dets målgruppe er primært sundhedsprofessionelle samt andre fagfolk med interesse for medicinens humanistiske og metodologiske aspekter. Det koster 400 kr per år, så vi kan desværre ikke tilbyde det som en del af medlemskabet i DSMFEM.

Næste arrangement

DSMFEM's Operating Theater - en serie dialoger online
Lægers virke under kniven.

Det hedder ’operating theater’ på engelsk. Traditionen var at der var tilskuere til kirurgernes arbejde.
Nu indbyder Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode til at overvære dialoger hvor to parter med hvert sit perspektiv dissekerer et problem i lægers måde at arbejde på. Det kan være etikken eller metoderne eller selve begreberne som bliver blotlagt. Vi prøver at bringe nyt frem med dialog som værktøj.

Dialog #6:  Kliniske vejledninger - benefits and harms
28-Sept-2023 kl 9.15 -9.45.
Join Zoom Meeting
Passcode: 902063
 
Karsten Juhl Jørgensen,
Professor, SDU, Cochrane Denmark og medstifter af Scandinavian Grade Network
og
Gorm Greisen
Professor emeritus, KU og Neonatal Rigshospitalet
 
Moderator
Marc Sørensen
Afd læge, Thoraxanæstesi Rigshospitalet
 

Blog

DSMFEM har åbnet en blog. Alle medlemmer er velkomne til at bidrage. Indlæg bedes sendt til webredaktøren. Målet er en fri, tværfaglig og akademisk debat.
 
Jacques Gauguin, pensioneret almen mediciner
11. aug 2023
Aktiv dødshjælp
 
Udgangspunktet for stillingtagen til lægens rolle i forhold til aktiv dødshjælp må tage afsæt i afgrænsning af såvel begrebet aktiv dødshjælp som lægens rolle i forhold til patienten.

Aktiv dødshjælp omfatter alle indgreb, der har til hensigt eller medfører afkortning af medmenneskets liv. At lægen skulle have en selvfølgelig rolle iforhold til aktiv dødshjælp er IKKE umiddelbart indlysende.
 
Lægens rolle i forhold til patienten er at foretage indgreb, der efter patientens og lægens vurdering skønnes at ville øge patientens livskvalitet og/eller livslængde.
 
Det betyder, at det IKKE er en lægelig opgave, at tage livet af sine medmennesker, heller ikke hos den døende.

Hvis patienten ikke er ved bevidsthed, overgår ansvaret for skønnet om evt. indgreb er egnet til at bedre livskvalitet og -længde til lægen assisteret af evt pårørende.

Det er nok ikke muligt at trække helt skarpe grænser mellem passiv og aktiv dødshjælp, men et hyppigt forekommende grænsetilfælde skal alligevel beskrives.
 
En døende patient, der beder lægen om at afkorte dødsforløbet, kan kommes i møde med oplysning om, at begrænset indtagelse af mad og drikke vil accelerere forløbet.

Som det vil fremgå af min kommentar, mener jeg overordnet, at det enkelte menneske har ansvaret for sin egen død. Og dette skal lægen ikke under nogen omstændigheder fratage denne.
 
Lægens rolle er altid at støtte patientens beslutninger, men ikke at overtage patientens ansvar.

 
Marc Sørensen
9-aug-2023
Aktiv dødshjælp
 
Med statsministerens udtalelse på årets folkemøde er aktiv dødshjælp som sundhedsetisk og politisk emne igen kommet på dagsordenen. Skal loven lempes, så aktiv dødshjælp kan tilbydes – og hvis, for hvem?

DSMFEM med dets rødder i medicin og humaniora vil gerne tilbyde spalteplads for medlemmerne til en konstruktiv diskussion i denne blog. Holdningen til spørgsmålet synes at flytte sig i samfundet og specielt blandt sundhedsprofessionelle mod et mere liberalt ståsted. Hvad årsagen hertil måtte være, er måske uklart, men DSMFEM vil gerne understøtte, at denne proces ikke påvirkes af misforståelser eller manglende viden omkring dels det reelle kliniske behov og dels sundhedsjuraen eller den teoretiske fundering af begreber, som for ofte står isoleret.

Vi håber også at vi kan hjælpe til at løfte dialogen fra at være prisgivet impulser som forsvar imod det, som opfattes som trussel. Lad os derfor sammen undersøge mulighederne for enighed og italesætte og begrunde uenighederne i denne kompleks problemstilling.

Et par supplerende faktuelle bemærkninger: De to vigtigste argumenter i debatten er vægten af borgernes autonome valg (taler for liberaliseringen af loven fra status quo) og risikoen for misbrug (taler imod det). Disse, i udgangspunktet forskelligartede, argumenter skal hvert især undersøges.

For dem, som vægter borgerautonomi højst, er det vigtigt at erkende, at vi ikke – imod den gængse fremstilling – taler om døende patienter med intraktable smerter da disses behov for palliation tilgodeses principielt – omend måske ikke altid i praksis – med den gældende lov. Men vi taler om folk, for hvem livet i sig selv og af ganske forskellige grunde er blevet utåleligt.

Til dem, som vægter forsigtighedsprincippet højst, kan det siges, at erfaringerne fra udlandet ikke tyder på, at misbrug er et stort problem i et transparent samfund. Men, indikationen kan – og ville formentlig ændre sig hen ad vejen.

Hvis autonomihensynet vurderes mest betydende, så er det umiddelbart indlysende, at retfærdiggørelsen for hvert valg af aktiv dødshjælp kan synes sekundær ift. den autonome borgers subjektive vurdering og suveræne beslutning – hvordan den så måtte se ud. Dette vil gøre det svært for lovgiveren at definere grænser. Omvendt vil en lovændring påvirke denne autonomi, da det der før var skæbne bliver til en omstændighed som den enkelte kommer til at have et ansvar for aktivt at vælge til - eller at vælge fra.

Det ville formentlig kunne opleves som befrielse men også som pres.
 
Marc Sørensen
16-jun-2023
Mulighed for fravalg af genoplivning for 60+ årige. Lovforlag
 
I sit blogindlæg fra 15.06. vedr. lovforslaget om fravalg af genoplivning ved hjertestop slutter Gorm Greisen med spørgsmålet, om “... det at få et tillidsforhold til egen læge (, i forhold til sundhedsmæssige beslutninger som den omhandlede, er) et skridt ned af autonomiens stige?”
 
Svaret herpå må grunde i, hvad præcis der forstås under autonomi og hvordan dens udøvelse skal begrænses på legitim vis. Lovforslagets udlægning kan nemlig forekomme reduktionistisk, da den negligerer, at autonomi frem for at komme til udtryk i individets tidsmæssigt afgrænsede og uafhængige beslutning også kan forstås som en proces, den enkelte gennemgår over tid og i relation til andre. Dette diskuteres stadigt i faglige kredse. Rimelig enighed består der til gengæld i forhold til antagelsen, at autonomi kræver oplysning og dermed både de relevante faktas umiddelbare tilgængelighed for individet og tilstedeværelsen af de kognitive evner, det skal råde over for at kunne sætte dem i perspektiv med egne livsanskuelser.
 
Således kan en given borger, som på nettet attesterer sit ønske om ikke at blive genoplivet ved hjertestop med et klik, ikke prima facie anses for kompetent og derfor heller ikke nødvendigvis for autonom.
 
Et yderligere problem består i forslagets valg af aldersgrænse. Selvom det synes plausibelt, at alderen skulle være en betydende faktor, kan en rigid grænse anses som arbitrær. Begge indvendinger kunne imødekommes med en obligatorisk samtale hos egen læge.
 
 
Gorm Greisen
15-jun-2023
Mulighed for fravalg af genoplivning for 60+ årige. Lovforlag
 
Hellere bagefter end før?

Så kom lovforslaget i høring om muligheden for 60+ årige at fravælge genoplivning ved hjertestop. Folketingsbeslutningen har foreligget fra siden 2020. Man har ventet på en stabil IT-løsning, så det fravalg borgeren registerer i Min Sundhed –på samme måde som et behandlingstestamente – kan kan være til rådighed for den sundhedsprofessionelle der bliver tilkaldt.

I første høringsrunde indsendte DSMFEM et forslag om at der på hjemmesiden hvor borgeren registrerer sit fravalg, skulle være en anbefaling om at tale med sin egen læge først. En samtale kunne afklare relevante medicinske forhold, måske supplere borgerens forestillinger om hjertstopbehandling, og i sjældne tilfælde føre til en samtale om borgerens psykiske tilstand, f.eks. depression. Men dette ser ikke ud til at være taget med i lovforslaget eller de bemærkninger som følger med.

Det handler om autonomi. Dvs. i denne sammenhæng, retten til at træffe beslutninger om sig selv uden at skulle forklare sig overfor andre.

Men – i lovforslaget står der så at ‘borgerens ønske er bindende for sundhedspersonen medmindre denne har kendskab til, at registreringen er foretaget på et tidspunkt hvor borgeren utvivlsomt ikke var i stand til at varetage sine helbredsforhold.’ Og der henvises til autorisationslovens krav om ‘omhu og samvittighedsfuldhed’.

Så er det bedre bagefter end før?

Det kan også være at anbefalingen om at tale med egen læge alligevel kommer med i IT-løsningen?
 
Det er vist altid godt at tale med egen læge om alvorlige helbredsforhold, altså som patient at opbygge et forhold til en læge, som så kan være samvittighedsfuld på et informeret grundlag. Fordi de fleste af os (jeg er selv snart 72 år) ender som multisyge og så blir det svært for hospitalets specialister at overskue det.
 
Eller er det at få et tillidsforhold til egen læge et skridt ned af autonomiens stige?