Bestyrelsen og vedtægter / Vedtægter

Vedtægter

Sidst revideret udgave oktober 2000


§1
Selskabets formål er at fremme forskning, undervisning og udvikling inden for det medicinsk-videnskabsteoretiske fagområde (medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori og forskningsmetodologi) i Danmark..


§2
Generalforsamlingen kan træffe beslutning om selskabets medlemskab af andre organisationer. Fraktionering inden for selskabet kan ikke finde sted.


§3
Som stemmeberettigede (ordinære) medlemmer kan optages læger og andre personer, der i kraft af deres uddannelse, publikationer eller andre aktiviteter har vist interesse for selskabets fagområde.
For at blive optaget kræves at anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen.


§4
Personer i udlandet, der i øvrigt opfylder betingelserne i §3, kan optages som korresponderende medlemmer; dog kræves, at den samlede bestyrelse eller 5 stemmeberettigede medlemmer har bragt vedkommende i forslag. I sidstnævnte tilfælde skal optagelsen accepteres af bestyrelsen.
Korresponderende medlemmer er kontigentfri og uden stemmeret. Deres samlede antal kan ikke overstige 1/6 af antallet af ordinære medlemmer.
Æresmedlemmer kan efter forslag af bestyrelsen optages, når på den ordinære generalforsamling 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for optagelsen. Der kan højst være 2 danske og 1 udenlandsk æresmedlem af selskabet.


§5
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, ordentligvis i oktober måned, og indvarsles mindst 14 dage forud; samtidigt bekendtgøres dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende punkter optaget på dagsordenen, for hvilke der forud er fremsat skriftlig redegørelse. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er anført i lovene. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om selskabets virksomhed og sekretæren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Der aflægges desuden beretning fra udvalg. Selskabets regnskabsår går fra 1. september til 31. august.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger dette. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med bekendtgørelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel til senest 6 ugers efter, at den skriftlige begæring om ekstraordinær generalforsamling er formanden i hænde.
Beslutningsreferat fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.

§6
Bestyrelsen har 7 medlemmer, inklusive formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt stemmeflertal. Næstformand, sekretær og kasserer udpeges af bestyrelsen. Afstemning skal være hemmelig, hvis et tilstedeværende medlem ønsker det. Bestyrelsen kan vælge at tilknytte et associeret medlem af bestyrelsen når det skønnes strategisk for bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen vælges for to år. Umiddelbart genvalg kan finde sted tre gange. 
På den ordinære generalforsamling vælges desuden en revisor blandt selskabets medlemmer.
Bestyrelsen leder selskabets virksomhed og et bestyrelsesmedlem leder selskabets møder. Sekretæren udarbejder fra egne notater referat af møderne.
Bestyrelsen tager en gang om året stilling til uddeling af Henrik Wulff Prisen (hædersgave) og udpeger en eventuel prismodtager. Prisen gives som anerkendelse af en særlig indsats inden for selskabets fagområde. Nytænkning inden for medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori eller forskningsmetodologi kan begrunde en prisoverrækkelse.


§7
Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Valg til sådanne udvalg kan aldrig gælde for mere end 3 år. Genvalg kan finde sted.
Udvalgene arbejder ud fra et kommissorium udarbejdet af bestyrelsen. Udvalgets regnskaber kontrolleres af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen ifølge bestemmelserne i §5.


§8
Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer over 70 år, privatiserende eller pensionerede er fritaget for at betale kontingent. Kontingentrestance ud over to år betragtes som udmeldelse.


§9
Ændring af lovene kan kun vedtages ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, når forslaget har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest med indkaldelse til den pågældende generalforsamling.


§10
Selskabets opløsning kan kun vedtages ved skriftlig urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer og kun med mindst 2/3 majoritet for opløsning. Selskabets midler overgår til en indsamlingsberettiget humanitær institution efter bestyrelsens valg.

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode